یاوران محله


در تابستان ٢٠١٣، خانم ها Beatrice Röglin و Daria Stolfik ، کارمندان Falken Hamme, Hofstede یاوران محله“ در محله های– HaRiHo„ به نام پروژه Bochum und Riemke کار مددرسانی خود را شروع کردند. مخاطبان HaRiHo بچه ها، جوانان و نوجوانان و همچنین خانواده ها هستند. قسمت اصلی کار این گروه فعالیت های ادغام در جامعه، مددکاری اجتماعی و فعالیت های فرهنگی است . هدف این فعالیت ها تشویق تمام شهروندان، مهاجران و پناهجویان به فعالیت های اجتماعی و شرکت در برنامه های فرهنگی محله و شهر است. برای رسیدن به این هدف همواره ما با مخاطبان خود در ارتباط هستیم و مشاوره می کنیم. همین طور با جوانان، کودکان و نوجوانان. در سالهای اخیر ما توانستیم تعداد زیادی از پروژه های خود را به انجام رسانیم که در این پروژه ها بسیاری از گروه های دیگر هم شرکت داشتند و قابلیت های خود را به اجرا گذاشتند . با گسترش شبکه ما می توانیم از پتانسیل های زیادی استفاده کنیم که در افراد مختلف نهفته است. در این راستا تمرکز ما روی کارهایی است که برای شرکت کنندگان هیچ هزینه ای نداشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید :

https://falken-bochum.de/node/30 und https://www.facebook.com/Stadtteilpartner

“HaRiHo – Die Stadtteilpartner”
Die Falken Bochum
Amtsstr. 10-12 / 1. OG
44809 Bochum