داوطلبان کمک رسان

شبکه HammeHilft از گروه های مختلف تشکیل شده که عمدتا داوطلبانه فعالیت می کنند و انبار لباس ، ملاقات در کافه و چایخانه و کلاس های زبان را راه می اندازند.