ساختار شبکه و فعالان آن

گروه و شبکه HammeHilft از گروه ها و ارگانهای مختلفی تشکیل شده که تعدادی از آنها داوطلبانه همکاری می کنند.

در لینکهای معرفی شده زیر با این گروه ها، آدرس و شماره تلفن آنها آشنا شوید.