کمک های مالی و غیر مالی

شبکه HammeHilft! از گروه های مختلف تشکیل شده که عمدتا داوطلبانه فعالیت می کنند و انبار لباس ، ملاقات در کافه و چایخانه و کلاس های زبان را راه می اندازند. فعالیت هیچ کدام از این گروه ها صنفی نیست به همین دلیل تمام خرج فعالیت ها از کمک های مالی شهروندان تامین می شود. همچنین برای انبار لباس و ملاقات در کافه احتیاج به کمک هایی هست. در صفحه زیر اطلاعات دقیق را برای کمک رسانی دریافت می کنید.