فعالیت های شبکه

شبکه پناهندگان با افراد و نهادهایی همکاری می کند و حمایت هایی را به پناهندگان ارایه می دهد به عنوان مثال کمک هایی در زمینه یادگیری زبان آلمانی و همچنین برای نیازهای ضروری و روزانه آنها .

در ادامه شما می توانید یک نگاه کلی به کل فعالیت های موسسه داشته باشید :

  • ملاقاتدرکافهوچایخانه
  • آموزش زبان آلمانی
  • اوقاتفراغت
  • کمکدرانجامتکالیفمدرسه
  • انبار لباس
  • پدرومادر تعمیدی (پروژه پدرومادر خوانده)