کمک برای جمع آوری لباس

شبکه ما دارای یک انبار لباس برای پناهجویان است که تمام لباس ها را از طریق مددکاران تهیه می کند و بدون هزینه در اختیار پناهجویان قرار می دهد. نیاز به روز انبار لباس را می توانید در روی صفحه Facebook ما یا با نوشتن یک ایمیل از ما سوال کنید. چیزی که ما در حال حاضراحتیاج داریم لوازم بهداشتی است . ساعت های دریافت کمک ها بعد از ساعت های کاری انبار لباس می باشد. ساعت های دقیق کار را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید :