کلیسای اپیفانیاس یا

کلیسای اپیفانیاس جزء ١٢٠ کلیسایی است که فقط از کمک های مالی خیرخواهان مخارج خود را تامین می کند. به نقل از مارتین لوتر این به این معنی است : با عیسی مسیح خدا با عشق و بخشش به سوی ما می آید. با او ما فرزندان عزیز خدا هستیم . این در انجیل یعنی سخن خدا تضمین شده است و هر یکشنبه در مراسم کلیسا گفته می شود. برای تجربه کردن این کلمات ما از شما دعوت می کنیم به کلیسای ما بیایید. در تشریفات صبحانه ما که دومین چهارشنبه هر ماه برگزار می شود یا در کنسرت های ما شرکت کنید و دین مقدس مسیحیت را تجربه کنید. همین طور جهت ملاقات در کافه „Meet & Greet“ از شما دعوت به شرکت می کند.

تماس با سرپرست و کشیش کلیسا:

Pfarrer Michael Otto
Dorstener Straße 263
44809 Bochum
E-Mail: epiphanias.bochum@selk.de
Internet: www.epi-bochum.de