یک گروه از معلمان زبان آلمانی داوطلب شدند که به پناهجویان اطلاعات پایه زبان آلمانی را آموزش دهند . یک گروه در Amtshaus وجود دارد که دو بار در هفته بعد از ظهر ها به بچه ها کمک های درسی ارایه می دهد . همچنین پدرومادرها می توانند شرکت کنند و برنامه مواظبت از بچه ها وجود دارد. برای بزرگسالان هم کلاس زبان هم قبل و هم بعداز ظهر گاهی در خانه های شخصی و گاهی در کلیسا برگزار می شود در صورت تمایل میتوانید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید :

If you are interested, please send an message by using the contact form.

Group photo of all German teachers

Deutschkursgruppe