Refugee network HammeHilft!

گروه Hammerhilft از گروهک های مختلفی تشکیل شده است که به شهروندان این محله کمک رسانی می کند . این کمک رسانی شامل یک انبار لباس است که هر دو هفته یکبار در اختیار شهروندان قرار می گیرد )چهارشنبه ها از ساعت ۵ تا ۶ بعد از ظهر(. همچنین این گروه برای دانش آموزان ساعت های کمک در تکالیف مدرسه را دارا می باشد. دانش آموزان و بزرگسالان می توانند وقت آزاد خود را با کمک این شبکه برنامه ریزی کنند. همچنین این گروه دارای یک چایخانه است که علاقه مندان می توانند درآن با شهروندان دیگرآشنا شوند. تمام فعالیت های این گروه بخصوص برای پناهجویان و مهاجران کمکی است برای ادغام در جامعه.